Điều khoản sử dụng

  • Nongsan68.com có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng.
  • Khi đăng nhập Nongsan68.com, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Nongsan68.com với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Nongsan68.com cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Điều khoản sử dụng này, Nongsan68.com sẽ hủy tư cách thành viên trên sàn mà không cần báo trước.
  • Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của Nongsan68.com có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang “Điều khoản sử dụng” này được thể hiện trên website: Nongsan68.com để xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có).
  • Nongsan68.com có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Theo đó, các thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên website: nongsan68.com mà không cần thông báo trước, và không cần phải được sự chấp thuận hoặc đồng ý của thành viên, khách hàng, đối tác. Khi các thành viên, khách hàng, đối tác tiếp tục sử dụng nongsan68.com sau khi các thay đổi về Điều khoản sử dụng này được đăng tải, có nghĩa là các nội dung thay đổi, cập nhật đó đã được tự động chấp nhận bởi các đối tượng sử dụng.

Chia sẻ: